fbpx
Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

SODD DESIGN ÜYELİK  SÖZLEŞMESİ

1.    TARAFLAR / GENEL KULLANIM ŞARTLARI
 

İşbu sözleşme Küçükyalı Mah. Şair Sokak. No:9 A Blok D:1 Maltepe / İSTANBUL adresinde mukim SERAL TAN’IN sahip olduğu SODD DESIGN  (bundan sonra WEBSİTESİ olarak anılacaktır ) websitesine, üyelik şartlarını yerine getirmek şartıyla kayıtlı olacak olan tekil ve gerçek ÜYELER “ÜYELER” ile WEBSİTESİ arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir.

ÜYELER, siteye üye oldukları andan itibaren bu Üyelik Sözleşmesi’nin bütün hükümlerini  kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

ÜYELER sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

ÜYELER işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler.

Bu Kullanım Koşullarında değişiklik olup olmadığını belirlemek ve söz konusu değişiklikleri gözden geçirmek için Siteyi düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız  WEBSİTE’SİNE üye olmayınız.

ÜYE, aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca internet sitesinde yayımlanan çalışma şeklini kabul etmektedir.

2.    SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, SODD DESIGN WEBSİTESİ’NE (https://www.sodddesign.com/)  üye olan ÜYELER ile WEBSİTESİ arasındaki hak ve yükümlülüklerdir.

3. GENEL HÜKÜMLER

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen tüm bu yükümlülüklere uymak zorundadır. İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

ÜYE,WEBSİTE’SİNE üye olurken verdiği mail adresinin, telefon numarasının, ödeme yapılması için vereceği ad soyad ve banka bilgilerinin güncel, eksiksiz ve doğru olarak gireceğini,bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

ÜYE işbu sözleşme uyarınca WEBSİTE ile arasında herhangi bir herhangi bir acente, ortaklık, ortak girişim, çalışan-işveren veya bayilik-franchise ilişkisi olmadığını kabul eder.

WEBSİTE Ticari ürün adı, ticari marka, üretici, tedarikçi veya başka herhangi bir ürüne, hizmete, işleme veya diğer bilgilere atıfta bulunabilir ve bu onay, sponsorluk veya tavsiye veya bununla ilişkili herhangi bir kuruluş anlamına gelmez. WEBSİTE belirli ürünler önerse bile, bu ürünlerin kalitesi veya güvenliği hakkında açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.

ÜYE WEBSİTE’SİNE üye olduğu zaman verdiği mail adreslerine websitesi ile ilgili belirli mesajları otomatik olarak alacağını kabul eder.

Mail adı hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK’ da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer ÜYELERİ aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir,WEBSİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir.

Seçilecek mail adı başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır. ÜYE, WEBSİTE’SİNDE verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder.

WEBSİTESİ, bir mail adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu mail adresinin kayıtlı olduğu ÜYE hesabı  öncesinde bildirimde bulunulmadan WEBSİTESİ tarafından  geçici olarak dondurulabilir.  ÜYE’YE tanınan sure zarfında kusurlu bulunan mail adı değiştirilmediği taktirde ÜYE hesabı iptal edilir.

ÜYE başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi mail adını ve şifresini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ÜYE, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, mail adresinin adının ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından WEBSİTESİ’NİN hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. ÜYELER’İN, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ÜYELER’IN ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan WEBSİTESİ’NİNdoğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili ÜYE şifresi, ÜYE tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan ÜYE hesapları devredilemez. ÜYE hesabı sadece ÜYE tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların ister WEBSİTESİ’NİN zararına olsun, ÜYE hesabının kötüye kullanılması, ÜYE’NİN men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, ÜYE ilgili şifreyle birlikte ÜYE hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

WEBSİTESİ, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir ÜYE’Yİ geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak ÜYE, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya WEBSİTESİ’NİN ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

ÜYE bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve WEBSİTESİ’NİN ÜYE hesabının iptal edilmesi halinde WEBSİTESİ’NDEN hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

WEBSİTESİ yazılımların, içeriğin veya malzemelerin veya herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulamalarının, Yazılımının veya İçeriğinin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğunu veya Sitenin, sunucularının veya başkalarının olduğunu beyan veya garanti etmez. Üçüncü Şahıs Uygulamaları, Yazılımları veya İçeriği virüs veya diğer zararlı bileşenlerden aridir. ÜYE, bu tür yazılım, içerik veya materyallerin kullanımında ve indirilmesinde dikkatli olması gerektiğini dikkatli olmaması sebebi ile oluşabilecek zarardan dolayı WEBSİTESİ’NE karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 WEBSİTESİ bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını ya da hükmünü kullanmaması ya da uygulamaması, söz konusu hak ya da hükmün o ya da başka herhangi bir durumda feragat edilmesine neden olmaz. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya yasalara aykırı sayılması, geçersiz veya herhangi bir nedenden ötürü geçersiz sayılması durumunda, söz konusu hükmün bu Kullanım Şartlarından ayrı sayılabileceği ve kalan herhangi bir hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilemeyecektir.

 WEBSİTESİ, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYE’NİN sorumluluğundadır. ÜYE, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

4.    TİCARİ MARKALAR / TELİF HAKLARI

WEBSİTE’SİNİN logoları, WEBSİTE’NİN ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. WEBSİTE’SİNDE gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

 WEBSİTESİ’NİN ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları WEBSİTESİ’NE aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. ÜYE, WEBSİTE’NİN hizmetlerini, bilgilerini, WEBSİTE’SİNDE yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. WEBSİTESİ, her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

ÜYE WEBSİTESİ için yaptığınız herhangi bir soru, yorum, fotoğraf ve video paylaşımı, öneri, fikir, geri bildirim veya Site ile ilgili diğer bilgilerin (“Gönderimler”) gizli olduğunu ve WEBSİTESİ’NİN tek mülkiyeti olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. WEBSİTESİ münhasır haklara sahip olacak (tüm fikri mülkiyet hakları dahil), bu Gönderilerin herhangi bir amaç için, ticari veya başka bir şekilde, size herhangi bir bildirimde bulunulmadan veya tazmin edilmeden sınırlandırılmadan kullanılması ve dağıtılması hakkına sahip olacaktır.

5.         TEBLİGAT, DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, WEBSİTESİ’NİN bilinen e.posta adresi ve ÜYE’NİN üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. ÜYE, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

6.    VERİLERİN KORUNMASI/ ÜYELERIN KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE KULLANILMASI

Verilerinizin korunması WEBSİTESİ için son derece önemlidir. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın

Sohbeti Başlat
Size nasıl yardımcı olabilirim?