fbpx
Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

MÜŞTERİ Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre SODD DESIGN adına SERAL TAN (Bundan sonra “SODD DESIGN” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla SODD DESIGN tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Şirketimizden ürün almanız nedeniyle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [SODD DESIGN]veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
  Kimlik(Ad, Soyad)İletişim(Telefon,Fax)Hukuki İşlem(Teklif Numarası, Teklif Tarihi vb.)Finans(Ödeme Şekli) verileriniz  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Sipariş Formunun Elde Edilmesi) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(c)’ye istinaden
  Kimlik(Ad, Soyad)İletişim(Telefon,Fax)Hukuki İşlem(Teklif Numarası, Teklif Tarihi vb.)Finans(Ödeme Şekli) verileriniz  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sipariş Formunun Saklanması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(e)’ye istinaden
  Kimlik(Ad, Soyad,TCKN)İletişim(Telefon,E-posta, Ülke, Adres)Hukuki İşlem(Sözleşme Konusu, Sözleşme Konusu Ürün, İmza)Finans(Firma Bilgisi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) verileriniz  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesafeli Satış Sözleşmesinin İmzalanması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(c)’ye istinaden
  Kimlik(Ad, Soyad,TCKN)İletişim(Telefon,E-posta, Ülke, Adres)Hukuki İşlem(Sözleşme Konusu, Sözleşme Konusu Ürün, İmza)Finans(Firma Bilgisi, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) verileriniz  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Mesafeli Satış Sözleşmesinin Saklanması) Amacıyla                                                           KVKK Md. 5/2(e)’ye istinaden
  Hukuki İşlem(Teslim Şartları, Fatura Adresi vd.)Finans(Ürün Bedeli, Ödeme Şekli ve Planı) verileriniz  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Amacıyla (Ön Bilgilendirme Formunun Onaylatılması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(ç)’ye istinaden
  Hukuki İşlem(Teslim Şartları, Fatura Adresi vd.)Finans(Ürün Bedeli, Ödeme Şekli ve Planı) verileriniz  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Ön Bilgilendirme Formunun Saklanması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(e)’ye istinaden
  Kimlik (Ad, Soyad vd.)İletişim(Adres, e-Posta vd.)Finans(Firma Bilgisi, Fatura Bedeli)Hukuki İşlem(Fatura Tarihi, Fatura Numarası vd.) verileriniz  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  (E-Faturanın Düzenlenmesi) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(ç)’ye istinaden
  Kimlik (Ad, Soyad vd.)İletişim(Adres, e-Posta vd.)Finans(Firma Bilgisi, Fatura Bedeli)Hukuki İşlem(Fatura Tarihi, Fatura Numarası vd.) verileriniz  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  (E-Faturanın Saklanması) Amacıyla    KVKK Md. 5/2(ç)’ye istinaden

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

– Anlaşmalı olunan mali müşavirlik bürolarına finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Amacıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz tarafınızın websitemizi ziyareti yoluyla otomatik yöntemlerle ve tarafınızın kağıt ortamında teslimi yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

 Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Küçükyalı Mah. Şair Sokak. No:9 A Blok D:1 Maltepe / İSTANBUL adresine yazılı olarak;
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak [email protected] mail adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

SODD DESIGN, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“indenulaşabilirsiniz.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın

Sohbeti Başlat
Size nasıl yardımcı olabilirim?